Tag Archives: กองทัพโบราณ

วีดีโอท่องเที่ยวกำแพงเมืองโบราณ

กำแพงเมืองโบราณ ได้ถูกสร้างขึ้นอันเกิดแนวคิดจากการกักตุนอาหาร และการสร้างเกราะกำลังที่แข็งแกร่งของกองทัพ ในสมัยราชวงศ์หมิง โดย ฉู หยวน ฉาง ฮ่องเต้องค์แรกของราชวงศ์ หมิงเป็นกำแพงเมืองที่ความสมบูรณ์ที่สุดในประเทศจีน

กำแพงเมืองโบราณ (City Wall)

กำแพงเมืองโบราณ ได้ถูกสร้างขึ้นอันเกิดแนวคิดจากการกักตุนอาหาร และการสร้างเกราะกำลังที่แข็งแกร่งของกองทัพ ในสมัยราชวงศ์หมิง โดย ฉู หยวน ฉาง ฮ่องเต้องค์แรกของราชวงศ์ หมิงเป็นกำแพงเมืองที่ความสมบูรณ์ที่สุดในประเทศจีน